فهرست داوران

1403
No reviwers found
1402
1 - دکتر یعقوب خزائی
2 - دکتر محمدحسن پورقنبر - پژوهشگر تاریخ معاصر
3 - دکتر محمدحسن پورقنبر - پژوهشگر تاریخ معاصر
4 - دکتر حسن زندیه - دانشگاه تهران
5 - دکتر علی محمد طرفداری - استادیار تاریخ، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
6 - خانم سکینه دنیاری - دانشگاه شهید چمران اهواز
7 - دکتر زهرا حاتمی - دانشگاه تهران
8 - دکتر لیدا مودت - دانشگاه اهواز
9 - دکتر سمیه توحیدلو - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10 - دکتر یعقوب تابش - دانشگاه سبزوار
1401
1 - دکتر محمدسالار کسرایی
2 - دکتر مظفر شاهدی - پژوهشکده تاریخ معاصر
3 - خانم نغمه حسین قزوینی
4 - دکتر حمیدرضا قربانی - دانشگاه بیرجند
5 - آقای سیدسالار اجتهدنژاد کاشانی
6 - دکتر امیر عظیمی دولت آبادی
7 - دکتر محمدمهدی روشنفکر
8 - دکتر داریوش رحمانیان
9 - دکتر کامران ربیعی - دانشگاه تربیت مدرس
10 - آقای جمشید ترابی اقدم
11 - دکتر فاطمه اورجی - دانشگاه تبریز
12 - دکتر بهزاد کریمی
13 - دکتر اسماعیل سنگاری - دانشگاه اصفهان
14 - دکتر علی ساعی - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر حسن زندیه - دانشگاه تهران
16 - دکتر جواد مرشدلو - Tarbiat Modares University
17 - دکتر علی ساعی
18 - دکتر جواد موسوی دالینی
19 - دکتر حسن باستانی راد
20 - دکتر جمال عبداله پور - پژوهشگاه نیرو
21 - دکتر علی محمد طرفداری - استادیار تاریخ، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
22 - آقای مهرداد فردیار
23 - دکتر جمشید روستا - دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
24 - دکتر محسن بهرامی نیا - دانشگاه تهران
25 - دکتر رضا دهقانی - دانشگاه تهران
26 - دکتر علی بحرانی پور
27 - دکتر نسرین اصلانی
28 - دکتر ATA محامد تبریز - Istanbul Halic University
29 - دکتر زینب حسن پور درودگر - دانشگاه تربیت مدرس
30 - آقای شهرام یوسفی فر - دانشگاه تهران
31 - آقای علی اصغر چاهیان - دانشگاه تبریز
32 - آقای محمد رضایی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
33 - دکتر زهرا حاتمی - دانشگاه تهران
34 - دکتر عباس وریج کاظمی - دانشگاه علم و فرهنگ
35 - آقای فرهاد دشتکی نیا - دانشگاه کرمان
36 - دکتر علی قاسمی - دانشگاه شهیدچمران اهواز
37 - دکتر انور خالندی - دانشگاه تهران
38 - دکتر سمیه توحیدلو - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
39 - دکتر گودرز رشتیانی - دانشگاه تهران
40 - دکتر یعقوب تابش - دانشگاه سبزوار
41 - دکتر مهسا اسداله نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
42 - دکتر لیلا خان احمدی - دانشنامه جهان اسلام