فهرست داوران

1401
دکتر مظفر شاهدی - پژوهشکده تاریخ معاصر
دکتر غفار پوربختیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
دکتر محمدحسن پورقنبر - پژوهشگر تاریخ معاصر
دکتر محمد نژادایران
دکتر محمد رضایی
دکتر محمد باقر تاج الدین
دکتر زهرا حاتمی - دانشگاه تهران
دکتر علیرضا ذاکری - دانشگاه تربیت مدرس
آقای محمدرضا عسکرانی - دانشگاه پیام نور
1400
دکتر محمدسالار کسرایی
دکتر حسین محمدزاده
دکتر علیرضا هژبری نوبری
آقای سید علی مزینانی - پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
دکتر علی حسن سهراب نژاد - استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر محسن خلیلی
دکتر مظفر شاهدی - پژوهشکده تاریخ معاصر
دکتر غفار پوربختیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
دکتر مرتضی حصاری - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر یعقوب خزائی
دکتر غلامعلی پاشازاده
خانم مهسا ویسی
دکتر محمدحسن پورقنبر - پژوهشگر تاریخ معاصر
دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر حمیدرضا قربانی - دانشگاه بیرجند
دکتر امیر حسین حاتمی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر محمدمهدی روشنفکر
دکتر محمد حیدرپورکلیدسر - دانشگاه آزاداسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر کامران ربیعی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد نژادایران
پرویز حسین طلایی
دکتر فاطمه اورجی - دانشگاه تبریز
دکتر اسماعیل سنگاری - دانشگاه اصفهان
دکتر محمدحسن پورقنبر - پژوهشگر تاریخ معاصر
دکتر حسن زندیه - دانشگاه تهران
دکتر منصوره اعظم آزاده
دکتر علیرضا ملائی توانی
دکتر نرگس ذاکر جعفری - دانشگاه گیلان
آقای مهدی فرجی - دانشگاه تبریز
دکتر علی ساعی
دکتر جواد موسوی دالینی
دکتر علیرضا سلیمانزاده
دکتر علی محمد طرفداری - استادیار تاریخ، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر جمشید روستا - دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر رضا دهقانی - دانشگاه تهران
دکتر علیرضا کریمی
دکتر علی بحرانی پور
عطا محامد تبریز
دکتر نصراله پورمحمدی املشی
دکتر محمد حسن الهی زاده - دانشگاه بیرجند
خانم ژیلا قزوینه - دکتری جامعه شناسی- عضو هیات علمی سازمان جهاد دانشگاهی
دکتر حسینعلی قبادی - تربیت مدرس
دکتر دل‌آرا مردوخی - دانشگاه الزهرا (س)
آقای شهرام یوسفی فر - دانشگاه تهران
آقای علی اصغر چاهیان - دانشگاه تبریز
دکتر عباس برومند اعلم - دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر حسن مجربی - دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتر زهرا حاتمی - دانشگاه تهران
آقای فرهاد دشتکی نیا - دانشگاه کرمان
دکتر حمید کرمی پور - دانشگاه تهران
خانم مرضیه ابوذری لطف - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر علی اکبر جعفری - دانشگاه اصفهان
آقای محمدرضا عسکرانی - دانشگاه پیام نور
دکتر زهیر صیامیان گرجی - داشگاه شهید بهشتی
دکتر گودرز رشتیانی - دانشگاه تهران
1399
دکتر محمدسالار کسرایی
آقای سید علی مزینانی - پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
دکتر مظفر شاهدی - پژوهشکده تاریخ معاصر
دکتر غفار پوربختیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
دکتر مرتضی حصاری - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر غلامعلی پاشازاده
دکتر حمیدرضا قربانی - دانشگاه بیرجند
دکتر امیر حسین حاتمی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر کامران ربیعی - دانشگاه تربیت مدرس
پرویز حسین طلایی
دکتر فاطمه اورجی - دانشگاه تبریز
دکتر اسماعیل سنگاری - دانشگاه اصفهان
دکتر محمدحسن پورقنبر - پژوهشگر تاریخ معاصر
دکتر کمال الدین نیکنامی
دکتر کاظم ملازاده
دکتر محمد رضایی
دکتر معصومه قاراخانی
دکتر علی ساعی
دکتر جواد موسوی دالینی
دکتر علی محمد طرفداری - استادیار تاریخ، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر جمشید روستا - دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر رضا دهقانی - دانشگاه تهران
دکتر علی بحرانی پور
دکتر یزدان فرخی - دانشگاه پیام نور
دکتر نصراله پورمحمدی املشی
زینب حسن پور درودگر - -
آقای شهرام یوسفی فر - دانشگاه تهران
آقای علی اصغر چاهیان - دانشگاه تبریز
آقای محمد رضایی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر حسن مجربی - دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتر فیروز راد - دانشگاه پیام نور
آقای فرهاد دشتکی نیا - دانشگاه کرمان
دکتر حمید کرمی پور - دانشگاه تهران
دکتر علیرضا ذاکری - دانشگاه تربیت مدرس
آقای محمدرضا عسکرانی - دانشگاه پیام نور
دکتر مهدی سلیمانیه
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس