فهرست داوران

1401
دکتر محمدسالار کسرایی
دکتر غفار پوربختیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
آقای کامران عاروان
خانم نغمه حسین قزوینی
دکتر امیر عظیمی دولت آبادی
دکتر محمدمهدی روشنفکر
دکتر کامران ربیعی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای جمشید ترابی اقدم
دکتر محمد نژادایران
دکتر فاطمه اورجی - دانشگاه تبریز
دکتر اسماعیل سنگاری - دانشگاه اصفهان
دکتر حسن زندیه - دانشگاه تهران
دکتر محمد رضایی
دکتر علیرضا ملائی توانی
دکتر علی ساعی
دکتر جواد موسوی دالینی
دکتر علی محمد طرفداری - استادیار تاریخ، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
آقای مهرداد فردیار
دکتر جمشید روستا - دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر رضا دهقانی - دانشگاه تهران
دکتر علی بحرانی پور
دکتر نسرین اصلانی
دکتر محمد باقر تاج الدین
دکتر زینب حسن پور درودگر - دانشگاه تربیت مدرس
آقای شهرام یوسفی فر - دانشگاه تهران
دکتر زهرا حاتمی - دانشگاه تهران
دکتر عباس وریج کاظمی - دانشگاه علم و فرهنگ
آقای فرهاد دشتکی نیا - دانشگاه کرمان
دکتر علیرضا ذاکری - دانشگاه تربیت مدرس
آقای محمدرضا عسکرانی - دانشگاه پیام نور
دکتر علی قاسمی - دانشگاه شهیدچمران اهواز
دکتر سمیه توحیدلو - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر یعقوب تابش - دانشگاه سبزوار
دکتر مهسا اسداله نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر لیلا خان احمدی - دانشنامه جهان اسلام
1400
دکتر محمدسالار کسرایی
دکتر علیرضا هژبری نوبری
آقای سید علی مزینانی - پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
دکتر محسن خلیلی
دکتر مظفر شاهدی - پژوهشکده تاریخ معاصر
دکتر غفار پوربختیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
دکتر مرتضی حصاری - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر یعقوب خزائی
دکتر غلامعلی پاشازاده
دکتر محمدحسن پورقنبر - پژوهشگر تاریخ معاصر
دکتر حمیدرضا قربانی - دانشگاه بیرجند
دکتر امیر حسین حاتمی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر محمدمهدی روشنفکر
دکتر محمد حیدرپورکلیدسر - دانشگاه آزاداسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر کامران ربیعی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد نژادایران
پرویز حسین طلایی
دکتر فاطمه اورجی - دانشگاه تبریز
دکتر اسماعیل سنگاری - دانشگاه اصفهان
دکتر حسن زندیه - دانشگاه تهران
دکتر منصوره اعظم آزاده
دکتر علیرضا ملائی توانی
دکتر نرگس ذاکر جعفری - دانشگاه گیلان
دکتر علی ساعی
دکتر جواد موسوی دالینی
دکتر علیرضا سلیمانزاده
دکتر علی محمد طرفداری - استادیار تاریخ، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر جمشید روستا - دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر رضا دهقانی - دانشگاه تهران
دکتر علی بحرانی پور
دکتر ATA محامد تبریز - Istanbul Halic University
دکتر محمد حسن الهی زاده - دانشگاه بیرجند
خانم ژیلا قزوینه - دکتری جامعه شناسی- عضو هیات علمی سازمان جهاد دانشگاهی
دکتر حسینعلی قبادی - تربیت مدرس
دکتر دل‌آرا مردوخی - دانشگاه الزهرا (س)
آقای شهرام یوسفی فر - دانشگاه تهران
آقای علی اصغر چاهیان - دانشگاه تبریز
دکتر عباس برومند اعلم - دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر زهرا حاتمی - دانشگاه تهران
آقای فرهاد دشتکی نیا - دانشگاه کرمان
دکتر علی اکبر جعفری - دانشگاه اصفهان
آقای محمدرضا عسکرانی - دانشگاه پیام نور
دکتر گودرز رشتیانی - دانشگاه تهران
1399
دکتر محمدسالار کسرایی
آقای سید علی مزینانی - پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
دکتر مظفر شاهدی - پژوهشکده تاریخ معاصر
دکتر غفار پوربختیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
دکتر مرتضی حصاری - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر غلامعلی پاشازاده
دکتر حمیدرضا قربانی - دانشگاه بیرجند
دکتر امیر حسین حاتمی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر امیر عظیمی دولت آبادی
دکتر کامران ربیعی - دانشگاه تربیت مدرس
پرویز حسین طلایی
دکتر فاطمه اورجی - دانشگاه تبریز
دکتر اسماعیل سنگاری - دانشگاه اصفهان
دکتر کمال الدین نیکنامی
دکتر کاظم ملازاده
دکتر محمد رضایی
دکتر علی ساعی
دکتر جواد موسوی دالینی
دکتر علی محمد طرفداری - استادیار تاریخ، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر جمشید روستا - دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر رضا دهقانی - دانشگاه تهران
دکتر علی بحرانی پور
دکتر یزدان فرخی - دانشگاه پیام نور
دکتر زینب حسن پور درودگر - دانشگاه تربیت مدرس
آقای شهرام یوسفی فر - دانشگاه تهران
آقای علی اصغر چاهیان - دانشگاه تبریز
آقای محمد رضایی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
آقای فرهاد دشتکی نیا - دانشگاه کرمان
دکتر علیرضا ذاکری - دانشگاه تربیت مدرس
آقای محمدرضا عسکرانی - دانشگاه پیام نور
دکتر مهدی سلیمانیه
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس