راهنمای منبع نویسی

ارجاع در مقاله  

· شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک APA بوده و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند(میرحیدر، 1386: 22)  و  (Mirhaydar, 2007:22) .

یادآورى: در صورتى‌که اثر مورد استفاده به زبان فارسى ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار متن حتماً سال میلادی که در آن مولف کتاب را تألیف کرده ، نوشته شود و از نوشتن سال ترجمه خودداری شود مانند (هانتینگتون، 1995)

  • فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به‌ترتیب الفبایى حرف اول نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، به شرح زیر تنظیم گردد.

 کتاب

 تألیف: نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، نام. سال انتشار. عنوان کتاب، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى، شماره چاپ.

ترجمه: نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، نام. سال انتشار. عنوان کتاب، نام و خانوادگى مترجم، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى، شماره چاپ.

 مجلات

مقاله: نام خانوادگى نویسنده، نام .سال انتشار. "عنوان مقاله"، عنوان مجله، دوره، شماره، شماره صفحات مقاله.

مجموعه مقالات: نام خانوادگى تدوین‌کننده مجموعه، نام. سال انتشار مجموعه. "عنوان مقاله"، عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار، مؤسسه انتشاراتى، شماره صفحات مقاله.

منابع اینترنتى

- نام خانوادگى نویسنده، نام .تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط.  عنوان اثر، نشانى سایت اینترنتى . تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط.

پایان نامه

- نام خانوادگى نویسنده، نام . سال دفاع.  عنوان پایان نامه، مقطع تحصیلی، نام دانشگاه.