مشخصات تيم علمی نشريهغلامرضا جمشیدیها
استاد جامعه شناسی
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
gjamshidiut.ac.ir

علی ساعی
دانشیار جامعه شناسی
دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
saeiamodares.ac.ir

محمدحسین پناهی
استاد جامعه شناسی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
mhpanahiyahoo.com
محمدرضا جوادی‌یگانه
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
myeganehut.ac.ir
سعید معیدفر
استاد جامعه شناسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
smoidfarut.ac.ir
علیرضا هژبری‌نوبری
استاد باستان‌شناسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hejebrimodares.ac.ir
مقصودعلی صادقی گندمانی
دانشیار تاریخ
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
m_sadeghimodares.ac.ir
علی ساعی
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
saeiamodares.ac.ir
علی محمد حاضری
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
داریوش رحمانیان
دانشیار تاریخ
دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد علی اکبری
استاد تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
کمال الدین نیکنامی
استاد باستان شناسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
تقی آزاد ارمکی
استاد جامعه شناسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
غلامحسین زرگری نژاد
استاد تاریخ
دانشگاه تهران، تهران، ایران