تماس با ما

      اطلاعات تماس با دفتر نشریه
مدیر داخلی خانم زینب حسن پور
تنها راه برقراری ارتباط با نشریه از طریق ایمیل است. socialjournal@modares.ac.ir