راهنمای نویسندگان

۱. مقدمه
مجله جامعه شناسی تاریخی، مجله‏ای علمی پژوهشی در چارچوب تحقیقات تجربی در محورهای کلی مرتبط با جامعه شناسی تاریخی می‌باشد که هدف از انتشار آن معرفی آخرین یافته‏‌های پژوهشی محققان و اندیشمندان است.‌ مقالاتی که در این مجله مورد پذیرش قرار می‏گیرند، به یکی از اشکال زیر نوشته می‏شوند:
  1. مقالات پژوهشی که حاصل تحقیقات نویسنده یا نویسندگان است و لزوماً به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد.
  2. مقالات نظری و تالیفی که شامل بررسی و تحلیل انتقادی موضوع علمی است.
  3. مقالات استخراج‌شده از رساله دکتری، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل در صورتیکه مرتبط با محورهای اصلی مجله و در چارچوب اصول کلی تدوین مقالات در مجله باشد.
۲. محورهای مقاله
تمامی مقالات ارسالی به مجله جامعه شناسی تاریخی می بایست هویت جامعه شناسی تاریخی داشته باشد. لذا مقالات در حوزه علمی یک رشته محض (به عنوان مثال جامعه شناسی، سیاسی، تاریخی و باستان شناسی محض و ...) مورد پذیرش نمی باشد. محورهای تخصصی مورد پذیرش در مجله جامعه شناسی تاریخی به شرح ذیل می باشد:
- نوآوری نظری یا روش شناختی در جامعه‌شناسی تاریخی
- تاریخ اجتماعی ایران
- مطالعه  تطبیقی ایران و سایر  کشورها در باره یک واقعه تاریخی،اجتماعی، فرهنگی،  اقتصادی و سیاسی
- مطالعه تاریخی در مورد یک پدیده یا نهاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
- مطالعه سیر تحول یک رسم، سنت، آیین، هنجار، قانون، عادات، سبک زندگی، شیوه‌های معیشتی، حکومت‌داری و آموزش و پرورش
- مطالعه سیر  تغییرات اجتماعی با توجه به روند مدرن‌شدن
- مطالعه انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی
- ارزیابی انتقادی جامعه شناسی تاریخی
- دولت- ملت در جامعه شناسی تاریخی
- مطالعه طولی نرخ تغییرات یک واقعه به صورت درون کشوری(ایران)  و بین کشوری
۳. ساختار مقاله
هر مقاله علمی ـ پژوهشی با محاسبه  چکیده، جداول ،  نمودارها ، پانویس  و فهرست منابع،  بین ۴۵۰۰ تا ۷۰۰۰ کلمه می‌باشد که لزوماً دارای ساختار زیر است که رعایت این ساختار از سوی ارائه‌کنندگان مقاله الزامی است.
۳-۱- عنوان
۳-۲- نویسنده / نویسندگان مقاله ، رتبه علمی  ، نشانی محل کار و  پست الکترونیکی نویسنده / نویسندگان مقاله/ کد ارکید نویسندگان مقاله
- مقالات برگرفته‌شده از پایان‌نامه‌های دانشجویی کارشناسی ارشد با نام استاد راهنما، دانشجو و مشاوران به‌صورت مشترک و با مسئولیت استاد راهنما منتشر خواهد شد.
- ترتیب قرار گرفتن اسامی نویسندگان در مقالات برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد: استاد/ اساتید راهنما، دانشجو، استاد/ اساتید مشاور (اختیاری) می باشد.
در مقالات برگرفته از رساله دکتری، دانشجو می‌تواند نویسنده اول باشد.
- برای قدردانی از افراد و سازمان‏هایی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته‏‌اند، در پاورقی صفحه اول مقاله، زیر مشخصات نویسندگان، جمله ‏ای با حداقل کلمات نوشته می‏شود.
راهنمای دریافت کد ارکید: https://ijme.mui.ac.ir/files/site1/files/orcid_help.pdf
۳-۳- چکیده به زبان فارسی و انگلیسی: چکیده بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلمه که شامل مساله، دستگاه نظری، روش‌شناسى و مهم‏ترین یافته‌های مقاله  و نتیجه گیری باشد.
 ۳-۴- واژگان کلیدی:  پنج کلید واژه، بیان گردد.
۳-۵- بیان مساله:  تمام مقالات باید مساله و فرموله کردن آن را داشته باشند.
۳-۶- ادبیات تجربی ونظری: دراین قسمت نتیجه نقد ادبیات مربوط به موضوع مقاله و چارچوب نظری و فرضیه یا فرضیه ها ارائه شود.
۷ -۳- چارچوب روش شناختی: تعریف عملیاتی مفاهیم و روش گردآوری و تحلیل داده، واحدهای مشاهده و واحدهای تحلیل ارائه شود.
۳-۸- تحلیل تجربی: تحلیل توصیفی و تبینیی ارائه شود.
۹ -۳- نتیجه گیری و ارایه دلالت های نظری و عملی پژوهش
۳-۱۰- منابع فارسی و انگلیسی

۴. اصول کلی نگارش مقاله
۱. در نگارش مقالات ضمن رعایت آیین نگارش فارسی، تا حد ممکن برای بیان مطالب از کلمات فارسی استفاده شود.
۲. رعایت نیمفاصله استاندارد (کلیدهای ترکیبی Shift+ctrl+ ۲ در ویندوزهای فارسی) در تایپ الزامی است (به کتاب فرهنگ املایی خط فارسی فرهنگستان رجوع شود).
۳. برای قدردانی از افراد و سازمان‏هایی که در انجام مطالعه یا تهیة مقاله همکاری داشته‏اند، در پاورقی صفحة اول مقاله، زیر مشخصات نویسندگان، جمله‏ای با حداقل کلمات نوشته می‏شود.
۴. معادل لاتین اسامی خارجی، واژگان و اصطلاحات و نیز توضیحات اضافی در پینوشت (انتهای مقاله) به شکل EndNote درج شود.
۵. مقاله باید در صفحات کاغذ ۴A با فاصله میان سطور  Singleبا قلم B Lotus فونت ۱۳ (برای متن لاتین با قلم Times New Roman با فونت ۱۲) در نرم­افزار word  تایپ شود. تصاویر باید در فرمتJpeg ، با کیفیت تصویری dpi ۳۰۰ و یا ppi ۳۰۰  فرستاده شوند و خوانا، روشن و دقیق باشند. مجله در ویرایش مطالب آزاد است.
۶. تمام پاراگراف­ها با تورفتگی ۵/۰ (نیم) سانت آغاز شود به جز نخستین پاراگراف­های هر بخش.
۷. نقل قول­های بیش از ۴۰ کلمه با تورفتگی ۵/۱ سانت در کل پاراگراف و بدون تورفتگی آغاز پاراگراف و قلم ۱۲ باشد.
۸. عنوان کتاب­ها، نشریه­ها و مجموعه­مقالات در متن به شکل ایرانیک بیاید.
۵. شیوه­نامۀ نگارش منابع
 ـ منابع فارسی و لاتین به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده  و به روشAPA  نسخۀ ۷ تنظیم شود .منابع اعم از کتاب یا مقاله از هم تفکیک نشود و به شکل آمیخته ذکر شود.
ـ  الگوی نقل منبع در متنِ مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده، سال منبع و صفحة آن است. مثال (مهدوی، ۱۳۸۴، ص. ۲۱؛ رضایی، ۱۳۷۶، ج.۲/صص. ۱۵-۱۸). در منابع لاتین نیز باید عنوان مؤلف در متن (در صورتی که داخل پرانتز آمده باشد) به شکل لاتین بیاید. مثال (Chomsky, ۲۰۰۰, p. ۱۷۱; Lui, ۲۰۰۱, vol.۳/pp. ۱۳-۱۸). اگر نام مولف پشت پرانتز بیاید باید به فارسی بیاید و معادل لاتینش پانوشت داده شود مثال: چامسکی (۲۰۰۰, p. ۱۷۱).
ـ الگوی نقل منبع از مقاله:
قصدی، ر.، اروندیان، ک.، رضایی، ف.، و حاتمی، ح. (۱۳۹۵). مقایسۀ تحلیل بالینی آزمون خانه ـ درخت ـ آدم بر روی کودکان ۱۲ الی ۱۴ سالۀ شاهد و عادی. اصول بهداشتی، ۱۹(۳)، ۳۰۵-۳۱۰.
Macaro, E., & Erler, L. (۲۰۰۸). Raising the achievement of young-beginner readers of French through strategy instruction. Applied Linguistics, ۲۹(۱), ۹۰-۱۱۹.

ـ الگوی نقل منبع از کتاب:
گراث ـ مارنات، گ. (۱۹۹۷). راهنمای سنجش روانی برای روان‌شناسان بالینی، مشاوران و روان­پزشکان. ترجمۀ ح. پاشاشریفی و م. نیکخو. تهران: رشد.
ـ نام و نام خانوادگی مترجمان را در داخل پرانتز همانند مثال زیر ذکر کنید.

Lintvelt, J. (۲۰۱۱). Essai de typologie narrative : le "point de vue" : theorie et analy (translated into Farsi by N.Hejazi & A. Abbasi). Scientific & Cultural publishing.

ـ الگوی نقل منبع به فصلی از کتاب:
Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In E. E. Editor & F. F. Editor (Eds.), Title of work: Capital letter also for subtitle (pp. pages of chapter). Publisher. DOI (if available)ـ الگوی نقل منبع از پایان­نامه:
انوشه، مزدک (۱۳۸۷). ساخت جمله و فرافکن‌های نقش‌نمای آن در زبان فارسی؛ رویکردی کمینه‌گرا. رسالۀ دکتری رشتۀ زبان‌شناسی. تهران: دانشگاه تهران.
Lastname, F. M. (Year). Title of dissertation/thesis [Unpublished doctoral dissertation/master’s thesis]. Name of Institution Awarding the Degree. 

Samson, J. M. (۲۰۱۶). Human trafficking and globalization [Unpublished doctoral dissertation]. Virginia Polytechnic Institute and State University.

ـ الگوی نقل منبع از مقالات همایش:
شریفی، ش. (۱۳۹۰). بررسی معنایی افعال مرکب اندام­بنیاد از دیدگاه شناختی. در ششمین همایش بین­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. به کوشش ق. رضوانیان، و ا. غنی­پور ملکشاه. مازندران: دانشگاه مازندران.
Bošković, Ž. (۲۰۰۴). Object shift and the clause/PP pararellism hypothesis. In Proceedings of the ۲۳rd West Coast Conference on Formal Linguistics (pp. ۱۰۱-۱۱۴).
.
۶. اندازۀ مقاله
- فونت و اندازه قلم در مقاله، می بایست بر اساس جدول ذیل تنظیم گردد.
راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات
موضوع اندازه نوع فونت
عنوان مقاله فارسی ۱۳ Bold B lotus
اسامی نویسندگان فارسی ۱۲ Bold B lotus
متن چکیده فارسی ۱۱ نازک B lotus
تیترهای داخل متن ۱۲ Bold B lotus
کلیدواژه ۱۲ Bold B lotus
متن ۱۲ نازک B lotus
سرصفحه ۱۰ نازک B lotus
پانویس فارسی ۱۰ نازک B lotus
پانویس لاتین ۱۰ نازک Times New Roman
عناوین جداول،  نمودارها و شکل‌ها ۱۱ نازک B lotus
منابع فارسی ۱۲ نازک B lotus
منابع لاتین ۱۱  نازک Times New Roman
راهنمای تنظیم اندازه و قلم چکیده لاتین
چکیده‌های انگلیسی
تیتر Abstract ۱۱ Bold, Italic Times New Roman
عنوان مقاله انگلیسی ۱۲ Bold Times New Roman
اسامی نویسندگان انگلیسی ۱۲  نازک Times New Roman
متن چکیده انگلیسی ۱۱  نازک Times New Roman
  • فاصله خطوط ۱و حداکثر در ۱۵ صفحه باشد.
  • در تنظیم جداول، نمودارها و شکل‌ها رعایت نکات زیر الزامی است:
-  اطلاعات جداول نباید به­صورت شکل و یا نمودار در مقاله ­تکرار شوند. شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان نقشه‌ها، اشکال و نمودارها در پایین آنها ذکر گردد و در صورت اخذ آنها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر آنها الزامی است. همچنین ابعاد آنها باید متناسب با ابعاد فصلنامه  جامعه شناسی تاریخی باشد.
- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به‌خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، میتوان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.
- تصاویر و نقشه‌ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با  کیفیت مناسب تهیه شده باشند.