راهنمای نویسندگان

راهنما و سیاست کلی مجله جامعه شناسی تاریخی

به منظور ارتقای سطح کیفی و یکسان سازی فرایند تهیه، داوری و انتشار مقالات در مجله جامعه شناسی تاریخی دانشگاه تربیت مدرس،  این شیوه نامه به مثابه رویکرد کلی مجله تدوین و از تاریخ 1396/05/01 قابل اجراست.

1. مقدمه

مجله جامعه شناسی تاریخی، مجله‏ای علمی – پژوهشی در چارچوب تحقیقات تجربی در محورهای کلی مرتبط با جامعه شناسی تاریخی می‌باشد که هدف از انتشار آن معرفی آخرین یافته‏‌های پژوهشی محققان و اندیشمندان است.‌ مقالاتی که در این مجله مورد پذیرش قرار می‏گیرند، به یکی از اشکال زیر نوشته می‏شوند:

 1. مقالات پژوهشی که حاصل تحقیقات نویسنده یا نویسندگان است و لزوماً به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد.
 2. مقالات نظری و تالیفی که شامل بررسی و تحلیل انتقادی موضوع علمی است.
 3. مقالات استخراج‌شده از رساله دکتری، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل در صورتیکه مرتبط با محورهای اصلی مجله و در چارچوب اصول کلی تدوین مقالات در مجله باشد.

2. محورهای مقاله

تمامی مقالات ارسالی به مجله جامعه شناسی تاریخی می بایست هویت جامعه شناسی تاریخی داشته باشد. لذا مقالات در حوزه علمی یک رشته محض (به عنوان مثال جامعه شناسی، سیاسی، تاریخی و باستان شناسی محض و ...) مورد پذیرش نمی باشد. محورهای تخصصی مورد پذیرش در مجله جامعه شناسی تاریخی به شرح ذیل می باشد:

نوآوری نظری یا روش شناختی در جامعه‌شناسی تاریخی

- تاریخ اجتماعی ایران

- مطالعه  تطبیقی ایران و سایر  کشورها در باره یک واقعه تاریخی،اجتماعی، فرهنگی،  اقتصادی و سیاسی

- مطالعه تاریخی در مورد یک پدیده یا نهاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

- مطالعه سیر تحول یک رسم، سنت، آیین، هنجار، قانون، عادات، سبک زندگی، شیوه‌های معیشتی، حکومت‌داری و آموزش و پرورش

- مطالعه سیر  تغییرات اجتماعی با توجه به روند مدرن‌شدن

- مطالعه انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی

- ارزیابی انتقادی جامعه شناسی تاریخی

- دولت- ملت در جامعه شناسی تاریخی

- مطالعه طولی نرخ تغییرات یک واقعه به صورت درون کشوری(ایران)  و بین کشوری

3. ساختار مقاله

هر مقاله علمی ـ پژوهشی با محاسبه  چکیده، جداول ،  نمودارها ، پانویس  و فهرست منابع،  بین 4500 تا 5000 کلمه می‌باشد که لزوماً دارای ساختار زیر است که رعایت این ساختار از سوی ارائه‌کنندگان مقاله الزامی است.

3-1- عنوان

3-2- نویسنده / نویسندگان مقاله ، رتبه علمی  ، نشانی محل کار و  پست الکترونیکی نویسنده / نویسندگان مقاله

- مقالات برگرفته‌شده از پایان‌نامه‌های دانشجویی با نام استاد راهنما، دانشجو و مشاوران به‌صورت مشترک و با مسئولیت استاد راهنما منتشر خواهد شد.

- ترتیب قرار گرفتن اسامی نویسندگان در مقالات برگرفته از پایان نامه و رساله: استاد/ اساتید راهنما، دانشجو، استاد/ اساتید مشاور (اختیاری) می باشد.

برای قدردانی از افراد و سازمان‏هایی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته‏ اند، در پاورقی صفحه اول مقاله، زیر مشخصات نویسندگان، جمله ‏ای با حداقل کلمات نوشته می‏شود.

3-3- چکیده به زبان فارسی و انگلیسیچکیده بین 200 تا 250 کلمه که شامل مساله، دستگاه نظری، روش‌شناسى و مهم‏ترین یافته‌های مقاله  و نتیجه گیری باشد.

 3-4- واژگان کلیدی:  پنج کلید واژه، بیان گردد.

3-5- بیان مساله:  تمام مقالات باید مساله و فرموله کردن آن را داشته باشند.

3-6- ادبیات تجربی ونظری: دراین قسمت نتیجه نقد ادبیات مربوط به موضوع مقاله و چارچوب نظری و فرضیه یا فرضیه ها ارائه شود.

7 -3- چارچوب روش شناختی: تعریف عملیاتی مفاهیم و روش گردآوری و تحلیل داده، واحدهای مشاهده و واحدهای تحلیل ارائه شود.

3-8- تحلیل تجربی: تحلیل توصیفی و تبینیی ارائه شود.

9 -3- نتیجه گیری و ارایه دلالت های نظری و عملی پژوهش

3-10- منابع فارسی و انگلیسی

4. ارجاع در مقاله  

· شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک APA بوده و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند(میرحیدر، 1386: 22)  و  (Mirhaydar, 2007:22) .

یادآورى: در صورتى‌که اثر مورد استفاده به زبان فارسى ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار متن حتماً سال میلادی که در آن مولف کتاب را تألیف کرده ، نوشته شود و از نوشتن سال ترجمه خودداری شود مانند (هانتینگتون، 1995)

 • فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به‌ترتیب الفبایى حرف اول نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، به شرح زیر تنظیم گردد.

 کتاب

 تألیف: نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، نام. سال انتشار. عنوان کتاب، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى، شماره چاپ.

ترجمه: نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، نام. سال انتشار. عنوان کتاب، نام و خانوادگى مترجم، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى، شماره چاپ.

 مجلات

مقاله: نام خانوادگى نویسنده، نام .سال انتشار. "عنوان مقاله"، عنوان مجله، دوره، شماره، شماره صفحات مقاله.

مجموعه مقالات: نام خانوادگى تدوین‌کننده مجموعه، نام. سال انتشار مجموعه. "عنوان مقاله"، عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار، مؤسسه انتشاراتى، شماره صفحات مقاله.

منابع اینترنتى

- نام خانوادگى نویسنده، نام .تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط.  عنوان اثر، نشانى سایت اینترنتى . تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط.

پایان نامه

- نام خانوادگى نویسنده، نام . سال دفاع.  عنوان پایان نامه، مقطع تحصیلی، نام دانشگاه.

5.اندازه مقاله

- فونت و اندازه قلم در مقاله، می بایست بر اساس جدول ذیل تنظیم گردد.

راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات

موضوع

اندازه

نوع فونت

عنوان مقاله فارسی

13 Bold

B lotus

اسامی نویسندگان فارسی

12 Bold

B lotus

متن چکیده فارسی

11 نازک

B lotus

تیترهای داخل متن

12 Bold

B lotus

کلیدواژه

12 Bold

B lotus

متن

12 نازک

B lotus

سرصفحه

10 نازک

B lotus

پانویس فارسی

10 نازک

B lotus

پانویس لاتین

10 نازک

Times New Roman

عناوین جداول،  نمودارها و شکل‌ها

11 نازک

B lotus

منابع فارسی

12 نازک

B lotus

منابع لاتین

11  نازک

Times New Roman

راهنمای تنظیم اندازه و قلم چکیده لاتین

چکیده‌های انگلیسی

تیتر Abstract

11 Bold, Italic

Times New Roman

عنوان مقاله انگلیسی

12 Bold

Times New Roman

اسامی نویسندگان انگلیسی

12  نازک

Times New Roman

متن چکیده انگلیسی

11  نازک

Times New Roman

 • فاصله خطوط 1و حداکثر در 15 صفحه باشد.
 • رعایت نیم فاصله (کلیدهای ترکیبی  Shift+Space  در ویندوزهای فارسی ) در تایپ  الزامی است.
 • در تنظیم جداول، نمودارها و شکل‌ها رعایت نکات زیر الزامی است:

-  اطلاعات جداول نباید به­صورت شکل و یا نمودار در مقاله ­تکرار شوند. شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان نقشه‌ها، اشکال و نمودارها در پایین آنها ذکر گردد و در صورت اخذ آنها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر آنها الزامی است. همچنین ابعاد آنها باید متناسب با ابعاد فصلنامه  جامعه شناسی تاریخی باشد.

- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به‌خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

- تصاویر و نقشه‌ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با  کیفیت مناسب تهیه شده باشند.

6. شرایط پذیرش مقالات

 • مقالات صرفا از طریق سامانه مجلات دانشگاه تربیت مدرس به آدرس http://jhs.modares.ac.ir دریافت می‌شوند.
 • مقاله پیشتر برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا چاپ  نشده باشد.
 • محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی مجله مرتبط باشد.
 • پذیرش اولیه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات است.
 • سرقت ادبی (Plagiarism) به هر شکل آن رفتار غیر اخلاقی  و غیر قابل قبول است.
  • مقالات رسیده توسط داوران مجله که به‌وسیله هیأت تحریریه معین مى‌شوند، مورد ارزیابى قرار گرفته و پذیرش نهایى منوط به موافقت هیأت تحریریه مجله جامعه‌شناسى تاریخی است.
  • در صورت پذیرش نهایی مقاله برای صدور پذیرش وچاپ آن ، نوسینده یا نویسندگان موظف به پرداخت 300000 هزارتومان به حساب 143395316 بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس  و ارسال اسکن فیش واریزی  به آدرس ایمیل مجله می‌باشد.
  • پدیدآورندگان مقاله باید به مدت چهار ماه پس از ارسال مقاله به فصلنامه از ارسال آن به فصلنامه دیگر خودداری کنند و در این مدت از وضعیت مقاله ارسالی از طریق سامانه الکترونیکی فصلنامه آگاهی حاصل نمایند.
  • هیأت تحریریه مجله در ویرایش ادبى مقاله (بدون تغییر محتوایى) آزاد است.
  • در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسندگان باید یک نفر را به‌عنوان نویسندة عهده‌دار مکاتبات مشخص کنند. در غیر این صورت نفر اول، نویسندة عهده‌دار مکاتبات شناخته خواهد شد.
  • مسئولیت صحت مطالب مقاله به‌لحاظ حقوقی بر عهده صاحب و یا صاحبان مقاله می‌باشد.